КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЛІЦЕЮ 

 •  161 педагогічних працівників, а саме:
 • "Вчитель-методист"- 9
 • "Старший учитель" - 28
 • Спеціаліст вищої категорії - 65
 • Спеціаліст І категорії -26
 • Спеціаліст ІІ категорії -21
 • Спеціаліст - 32
 • 10 розряд - 16
 • 12 розряд - 1

ПОЛОЖЕННЯ

про методичну раду

Ліцею №18 Івано - Франківської міської ради

Методична рада (МР) є колективним громадським професійним органом, що поєднує на добровільній основі педагогів, які прагнуть здійснювати перетворення у ліцеї на науковій основі, керуючись визначеними концептуальними положеннями, підходами, ідеями.

Методична рада покликана координувати зусилля різних служб, підрозділів ліцею, творчих педагогів, спрямовані на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу.

Методична рада є головним консультативним органом ліцею з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

І. Загальні положення.

1.1. Методична рада є консультативним органом, покликаним сприяти реалізації

державної політики в галузі освіти, зокрема з питань науково-методичного

забезпечення навчально-виховного процесу в ліцеї №18 Івано-Франківської міської ради.

Методична рада діє згідно з чинним законодавством України, у своїй роботі керується

нормативними документами та інструктивно-методичними рекомендаціями МОН

України, Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

1.2. Головною метою діяльності методичної ради є:

 • вироблення стратегічних напрямів розвитку та вдосконалення змісту навчання і виховання учнів;
 • формування висококваліфікованих педагогічних кадрів з високим рівнем творчості;
 • диференціація роботи з педагогічними кадрами;
 • індивідуальний підхід до роботи з вчителями;
 • впровадження інноваційних технологій;
 • робота з молодими вчителями;
 • раціональний розподіл робочого часу педагога;
 • скоординованість усіх внутрішньошкільних форм контролю та методичних заходів.

ІІ. Організація роботи методичної ради.

3.1. Методична рада створюється на один навчальний рік і діє відповідно до свого плану

роботи, збирається на засідання не менше 4 разів на рік.

3.2. Методична рада планує свою роботу відповідно до покладених на неї завдань,

проблемної науково-методичної теми ліцею. Методична рада зобов'язана винести

рішення не пізніше місячного терміну з дня отримання матеріалів, поданих на

розгляд.

3.3. Методична рада може покласти обов'язки щодо організації науково-методичної

роботи на методичні об'єднання .

3.4. Засідання методичної ради фіксуються в протоколах.

ІІІ. Основні завдання методичної ради.

2.1. На методичну раду відповідно до її головної мети покладаються такі завдання:

 • вироблення пропозицій щодо вдосконалення змісту науково-методичної роботи, впровадження нових педагогічних технологій, методів навчання і виховання;
 • вивчення передового педагогічного досвіду і пропозиції щодо його впровадження у практику;
 • вироблення рекомендацій щодо змісту і форм роботи з обдарованими дітьми, організації науково-дослідної роботи учнів, участь у проведенні відповідних практичних заходів (конкурсів, олімпіад, турнірів тощо);
 • затвердження планів роботи , науково-методичних проблем, над якими будуть працювати методичні об'єднання , вчителі;
 • організація роботи з молодими вчителями;
 • скоординованість усіх внутрішньошкільних форм та методичних заходів;
 • створення комфортних умов для розвитку творчого потенціалу педагогів, які позитивно вплинуть на результати навчання і виховання школярів;
 • аналіз результатів вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предметів;
 • аналіз моніторингу рівня навчальних досягнень учнів;
 • аналіз результативності та участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін;
 • надання методичної допомоги вчителям;
 • вивчення стану виховної роботи в школі.

IV. Напрямки роботи

методичної ради ліцею :

 • розгляд, оцінка важливих пропозицій щодо розвитку ліцею;
 • аналіз ходу та результатів досліджень педагогів;
 • організація роботи з розвитку професійної майстерності вчителя;
 • ініціювання та здійснення мікродосліджень в ліцеї.
 • реалізація компетентнісного особистісно- орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу;
 • організація систематичної поінформованості вчителя;
 • диференціація і індивідуалізація методичної роботи;
 • створення умов для безперервного навчання педагогів, розвитку їх творчої діяльності;
 • піднесення ефективності самоосвітньої діяльності;
 • підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми;
 • посилення психологізації навчально-виховного процесу;
 • контроль та аналіз навчально-виховного процесу і його результатів;
 • впровадження педагогічного моніторингу;
 • модернізація традиційних та впровадження інноваційних високоефективних форм та методів методичної роботи.

V. Функції

методичної ради ліцею.

І. Організаційно-педагогічна:

 • сприяння пошуку та використанню в навчально-виховному процесі сучасних організаційних форм, методів, прийомів навчання і виховання, використанню нових освітніх технологій;
 • створення колективу однодумців, які б працювали над постійним професійним самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці;
 • здійснення загального керівництва методичною, інноваційною діяльністю (проведення семінарів, практикумів, круглих столів, методичних конкурсів, виставок, предметних тижнів тощо);
 • розгляд планів, програм діяльності всіх підрозділів методичної роботи, їх затвердження;
 • координація діяльності з питань методичної роботи з міськими методичними об'єднаннями, міським методичним кабінетом;
 • організація самоосвітньої роботи педагогів, самовдосконалення й самореалізація їхньої особистості;
 • організація цілеспрямованої роботи з молодими спеціалістами з метою їх професійного росту.

ІІ. Інструктивно-методична:

 • інструктування та консультування педагогів з питань виконання нормативних, директивних документів, організації навчально-виховного процесу;
 • оперативне інформування педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки, кращий педагогічний досвід учителів міста,області, країни.

ІІІ. Пошуково-дослідницька:

 • стимулювання ініціативи та активізація педагогів до творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток навчально-виховного процесу в навчальному закладі та роботі педагога;
 • вироблення і погодження підходів до організації, здійснення та оцінка інноваційної діяльності в ліцеї;
 • організація консультування педагогів з проблем інноваційної діяльності, професійного вдосконалення.

IV. Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду.

 • вивчення професійних досягнень педагогів;

В кінцевому результаті

Робота методичної ради надасть змогу підвищити ефективність всіх форм і методів методичної роботи і вплине на якість навчально-виховного процесу.

А тому ліцей №18 Івано-Франківської міської ради сьогодні - це:

 • особистісно орієнтований підхід в навчанні та вихованні;
 • використання інноваційних технологій;
 • залучення вчителів і учнів до науково-дослідницької роботи;
 • робота над творчими проектами;
 • учнівське самоврядування;
 • профільне навчання;
 • комп'ютеризація навчання;
 • розвиток творчих здібностей учнів шляхом залучення до позакласної роботи.

VI. Джерела, якими керуються

та використовують

в роботі члени методичної ради :

• державними та нормативними документами:

 • Закон України "Про освіту",
 • Національна доктрина розвитку освіти,
 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад,
 • Закон України "Про загальну середню освіту",
 • Концепція загальної середньої освіти,
 • Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти",
 • Рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти);

• інструктивно-методичними листами та рекомендаціями департаменту науки та

освіти;

• державними стандартами;

• новими навчальними програмами, посібниками, підручниками;

• досягненнями психолого-педагогічної науки;

• матеріалами про ППД;

• дані конкретного аналізу стану навчально-виховного процесу;

• науково-методичними посібниками, методичними рекомендаціями;

• матеріалами методичних вісників.


 Склад методичної ради


Ключові дати атестаційного періоду

1 Створення атестаційної комісії                                                                    До 20 вересня

2  Складання списків і подання їх до атестаційної комісії                        До 10 жовтня

3  Затвердження списків педагогічних працівників,які атестуються    До 20 жовтня

4  Оформлення характеристик педагогічних працівників                       До 1 березня

5  Вивчення педагогічної діяльності педагогічних працівникі              До 15 березня

6  Підсумкове засідання атестаційної комісії                                               До 1 квітня


ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН-ГРАФІК АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА 2020-2024 РОКИ

Ліцей №18

Івано-Франківської міської ради

НАКАЗ

від 13.10.2021р. № 194

Про проведення атестації педагогічних працівників

ліцею у 2021-2022 н.р.

Відповідно до ст. 50, 54 Закону України «Про освіту», ст..27 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 32 Закону України «Про дошкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. № 930, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р. № 1473, наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013р. № 1135, Постанови Кабінету Міністрів України № 1109 від 23.12.2015р. «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння», з метою забезпечення повноти і об'єктивності в оцінюванні роботи керівників, педагогічних працівників ліцею та на підставі рішення атестаційної комісії І рівня ліцею №18 від 13 жовтня 2021р. ( протокол № )

НАКАЗУЮ:

 1. Провести у 2021-2022 навчальному році атестацію таких педагогічних працівників відповідно до Типового положення:  
 2. Басалига Ірина Петрівна                                учитель англійської мови                     Богоніс Іванна Михайлівна                           учитель німецької мови                                    Бойчук Христина Степанівна                        учитель англійської мови

  Бутенко Ірина Василівна                                учитель початкових класів            Волинська Наталія Степанівна                     учитель математики                              Габорак Оксана Миколаївна                          учитель християнської етики              Гайдук Оксана Іванівна                                   учитель початкових класів                      Галюлько Ірина Борисівна                             учитель початкових класів                         Гой Наталія Богданівна                                  учитель образотворчого м-ва             Каблак Оксана Іванівна                                 учитель початкових класів                          Крутко Ірина Петрівна                                    учитель початкових класів                          Купчак Вікторія Василівна                             вихователь ГПД                                       Курилів Оксана Віталіївна                             учитель математики                                  Лапко Любов Іванівна                                    учитель фізики                                          Ліпковська Василина Вікторівна                 асистент учителя                                            Маніла Світлана Миколаївна                        соціальний педагог                                      Мартищук Ірина Василівна                           учитель української мови та літ                Нестерак Світлана Степанівна                     учитель початкових класів                              Павлюк Марія Петрівна                                 учитель української мови та літ                Павлюк Роксолана Ігорівна                          учитель початкових класів              Рихлівська Любов Іванівна                           бібліотекар                                                 Стрілан Наталія Іванівна                               учитель математики                              Танчин Марія Григорівна                               учитель початкових класів                    Тинкован Світлана Богданівна                      учитель математики                                        Феняк Тетяна Дмитрівна                                 учитель початкових класів                        Харук Іванна Іванівна                                      учитель української мови та літ          Червак Любов Ярославівна                           учитель початкових класів                Черняхівська Юліана Любомирівна           учитель математики                                  Яворська Христина Богданівна                    учитель початкових класів                      Яремин Любов Петрівна                                учитель математики                                      Кавінська Людмила Дмитрівна                    заступник директора

 3. Затвердити план-графік проведення атестації і довести його педпрацівникам, які атестуються, під підпис
 4. - до 25.10.2021р.

  1. Скласти індивідуальні плани атестації
  • до 30.10.2021р.
  • педпрацівники, які атестуються; члени атестаційної комісії.
  1. Подати в ІМЦ списки педагогічних працівників, які атестуються у 2021-2022 н. р.
  • Кавінська Л.Д.
  1. Подати в ІМЦ листи та характеристики педагогічних працівників ( по 2 примірники); копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації; документи щодо науково-методичної і науково-дослідницької діяльності педагогічних працівників, які претендують на присвоєння педагогічних звань: учитель-методист», «вихователь-методист»; «практичний психолог-методист»; «педагог-організатор-методист»; «керівник гуртка-методист»; заяви педагогічних працівників про перенесення терміну атестації ( при необхідності)
  • Кавінська Л.Д., - березень 2022р.
  1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

                     Директор ліцею                                       Д.К.Чміль

                     З наказом ознайомлена                       Л.Д.Кавінська